КНИГИ ОБ ОДЕССЕ


Добролюбский А. - Археология Одессы - 2014   скачать pdf    


Л/ШРОЛЮ

А РХ^ОЛОҐИЛ
Одесса / Киев Видавець Олег Філюк 2014

УДК 902(477)
ББК 6з.4(4Ук)
Д56
Добролюбський А. О.
Д56 Археологія Одеси: монографія / Андрій Олегович Добролюбський. — Видання друге, перероблене і доповнене. — Одеса / Київ: Видавець Олег Філюк, 2014. — 366 с., іл.
ISBN 978-617-7122-15-8
Рекомендовано до друку як наукове монографічне дослідження з історії і археології України рішенням Вченої ради Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (протокол № 8 від 29.03.2012р.)
Відповідальний редактор:
Симоненко О. В., доктор історичних наук, член-кореспондент Германського інституту археології.
Рецензенти:
Дьомін О. Б., доктор історичних наук, професор;
Кавалеров А. І., доктор філософських наук, професор;
Немченко І. В., кандидат історичних наук, доцент.
У книзі висвітлюються наукові обставини відкриття в Одесі крупного античного міста Борисфена (Гавані Істріан) і його історико-археологічного вивчення. Місто було засновано у VII столітті до н. е. і досягло свого найбільшого розквіту у V-III століттях до н. е. Тоді воно стало називатись Одесосом на честь відвідування цього місця Одіссеєм за часів Гомера. Залучаються і нові історичні можливості вивчення середньовічних селищ і гаваней Джинестри та Хаджибея. Розглядуються вихідні джерелознавчі і ментальні підоснови існування тут античних Борисфена і Одесоса, їхні культурологічні контексти, наслідки і плоди, а також їхній вплив на ментальність і діяльність засновників Одеси в епоху класицизму. Основна ідея книги — відображення духовного світу минулих епох передісторії Одеси, відтворення системи уявлень і способу життя, які, по суті, і складають те, що називається «культурною спадщиною».
The book highlights the scientific circumstances of discovering in Odessa a major ancient city of Borisphen (Istrian Harbour) and it’s historical and archaeological studying. The city was founded in VII century BC and reached the peak of it’s prosperity in VIII centuries BC. At that time it became known as Odessos, in honour of Odysseus who had visited it in the time of Homer. New historical methods have been involved in the study of mediaeval villages and harbours in Ginestra and Hadzhibey. We consider the original source materials and mental grounds for the existence here of ancient Borisphen and Odessos, their culturological contexts, consequences and fruits, as well as their impact on the mentality and activities taken by Odessa founders in the epoch of classicism. The main idea of the book is to reflect the spiritual world of the bygone epochs of the pre-Odessa history and to reconstruct the beliefs and lifestyle systems which altogether make up the so-called «cultural heritage».
УДК 902(477)
ББК 63.4(4Ук)
© Видавець Олег Філюк, 2014 © А. О. Добролюбський, 2014
ISBN 978-617-7122-15-8
    

- 001 -  


фото    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]             

Интернет реклама УБС

Интернет реклама УБС

Интернет реклама УБС